Online Job

บริษัท นำเข้าอาหารเสริมจาก USA ตอนนี้กำลังขยายฐานธุรกิจไปทั่วโลก
ต้องการคนเข้ามาช่วยในการตรวจเช็คและตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งมีทั่วประเทศและทั่วโลกในตอนนี้